Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem po rozwodzie

| Aktualizacja:
X

Rodzic lub opiekun, który nie przestrzega ustalonych przez sąd reguł kontaktowania się z dzieckiem, może zostać obciążony karą pieniężną. Jej wysokość zależy od sytuacji majątkowej ukaranego i liczby naruszeń.

Czy sąd może ukarać byłą żonę za utrudnianie spotkań
    

Kilka lat temu rozwiodłem się. Była żona skutecznie uniemożliwia mi systematyczne kontaktowanie się z córką, choć takie prawo przyznał mi sąd. Czy była żona może zostać ukarana za takie postępowanie?

Prawo rodzinne i opiekuńcze przewiduje, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Od 13 sierpnia tego roku procedura cywilna zawiera dodatkowe narzędzia pozwalające na egzekwowanie orzeczonego przez sąd kontaktu obojga rodziców z dzieckiem w przypadku orzeczenia rozwodu i w innych sytuacjach, gdy jest on ograniczony z uwagi na zaistniałą sytuację faktyczną lub prawną. W razie obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje (osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano), sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej:

● osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem – lub

● osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Jeżeli sądowe ostrzeżenie o nakazie zapłaty oznaczonej sumy za łamanie wcześniejszych ustaleń nie skutkuje i osoba nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej. Na powyższe postanowienia sądu przysługuje zażalenie.

Podstawa prawna

Art. 5821 par. 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy mogę żądać, aby sąd wyznaczył określoną karę
   

Moja była partnerka zabroniła mi spotykania się z naszym kilkuletnim synem. Słyszałem, że może zostać za to ukarana przez sąd i będzie musiała mi zapłacić określoną sumę. Czy jeśli zaproponuję kwotę, to sąd musi ją przyznać?

Trzeba pamiętać, że sąd opiekuńczy nakazuje zapłatę należnej sumy pieniężnej, dopiero gdy osoba, której wcześniej zagroził nakazaniem zapłaty kary, nadal nie wypełnia swego obowiązku wynikającego z postanowienia o kontaktach. Przepisy nie dają odpowiedzi na to, jakie konkretnie kwoty należy w takich przypadkach zasądzać na rzecz uprawnionego. Dają za to wskazówkę, że muszą być stosowne do liczby naruszeń i sytuacji majątkowej osoby naruszającej zasady kontaktowania się z dzieckiem. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej określonej we wstępnym orzeczeniu, w którym zagroził nałożeniem kary na łamiącego postanowienia rodzica. Ze względu na zmianę okoliczności kara może zostać podwyższona lub obniżona.

Podstawa prawna

Art. 59816 par. 1 – 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy mogę iść z orzeczeniem od razu do komornika
   

Zamierzam założyć sprawę o utrudnianie kontaktów z dzieckiem i ukaranie ojca mojego syna. Co jeśli nie będzie on chciał zapłacić kary zasądzonej na moją rzecz? Czy mogę udać się do komornika?

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest od razu tytułem wykonawczym. Nie ma potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że wszelkie urzędy lub osoby, których dotyczy to postanowienie, zobowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji. Klauzula wykonalności jest równoznaczna z zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji i daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika. Uprawniony do kontaktu z dzieckiem, który chce wszcząć egzekucję komorniczą, musi przedłożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z postanowieniem sądu opiekuńczego.

Podstawa prawna

Art. 59816 par. 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy sąd opiekuńczy sam wszczyna postępowanie
   

Chcę wytoczyć sprawę o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Czy wystarczy, że poinformuję o zaistniałej sytuacji?

Chociaż zasadą jest, że w sprawach rodzinnych i opiekuńczych sąd może wszcząć postępowanie z urzędu, to w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem ta reguła nie jest stosowana. Każdorazowe postanowienie sądu jest wydawane dopiero na wniosek uprawnionego do kontaktu rodzica lub innej osoby, która ma zagwarantowane widzenia z dzieckiem. Przed wydaniem postanowień sąd musi wysłuchać uczestników postępowania. Do wniosku o wydanie postanowienia trzeba zawsze dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

Jeżeli postępowanie toczy się na podstawie orzeczenia sądu (albo innego organu) państwa obcego albo ugody tam zawartej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody.

Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Podstawa prawna

Art. 59819-21 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy można żądać podwyżki alimentów od bezrobotnego ojca
   

Sąd oddalił pozew o podwyższenie alimentów, bo były mąż ma kilkadziesiąt tysięcy złotych długu wobec Funduszu Alimentacyjnego. Stwierdził, że podwyżka świadczenia obciąży gminę. Czy mogę zaskarżyć takie orzeczenie?

O możliwości podniesienia orzeczonych wcześniej świadczeń alimentacyjnych decydują jedynie wzrost uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do płacenia alimentów. Obie te przesłanki należy brać pod uwagę łącznie. Sąd nie może odmówić podwyższenia alimentów, kierując się tylko tym, że zobowiązany do płacenia jest dłużnikiem Funduszu Alimentacyjnego.

Na możliwość podwyższenia świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wskazuje art. 29 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiany wysokości wypłacanych świadczeń dokonuje się wtedy, gdy o podwyżce zadecyduje sąd rodzinny. Do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko niepłacącemu ojcu wpływa wówczas tytuł wykonawczy.

Należy zwrócić uwagę na to, że wiele sądów kieruje się orzecznictwem Sądu Najwyższego, bazującym na starym stanie prawnym regulującym działanie Funduszu Alimentacyjnego przed jego zlikwidowaniem w 2004 r. Opierało się ono na ograniczonej odpowiedzialności podmiotów publicznych w sytuacji nieskutecznej egzekucji zaległych świadczeń alimentacyjnych. Po przywróceniu Funduszu Alimentacyjnego w 2008 r. zmienił się jego charakter prawny. Można go ująć jednym zdaniem zaczerpniętym z uzasadnienia projektu ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: „Skoro organy państwa nie są w stanie doprowadzić do realizowania przez obywateli prawomocnych orzeczeń sądów zasądzających alimenty, to osobom, które z powodu niemożności wyegzekwowania należnych im alimentów znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, państwo ma moralny obowiązek pomóc”.

Podstawa prawna

Art. 135 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Art. 29 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 r. nr 1 poz. 7, z późn. zm.).

Czy ojciec powinien dawać pieniądze mimo braku kontaktu
  

Spodziewam się dziecka z mężczyzną, który nie jest moim mężem. Zerwał ze mną kontakt i nie dokłada się do wizyt u lekarza, lekarstw i rzeczy potrzebnych dziecku. Czy mogę go do tego zobowiązać?

Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Może tak być wtedy, gdy korzysta ona z bezpłatnego urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (uchwała SN z 23 kwietnia 1976 r., sygn. akt III CZP 20/76). Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może żądać, by ojciec pokrył odpowiednią ich część.

Matka, która chce, aby biologiczny ojciec dziecka dokładał się do jej utrzymania w czasie ciąży, powinna wezwać go pisemnie do zapłaty określonej sumy pieniędzy. Jeżeli nie nastąpi to w określonym przez nią terminie i nie dojdzie do porozumienia w sprawie ewentualnego przesunięcia czy rozłożenia na raty płatności, jedynym rozwiązaniem jest dochodzenie roszczeń na drodze powództwa cywilnego.

Roszczenia te przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Przedawniają się one z upływem trzech lat od porodu.

Podstawa prawna

Art. 141 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy mogę otrzymać zwrot wydatków na podróż
   

Żeby spotkać się z synem, muszę przejechać 300 km. Moja była żona nie zawsze jednak wpuszcza mnie do domu. Czy mogę wyegzekwować od niej zwrot wydatków na przejazdy i rozrywki dla dziecka, w których nie może ono wziąć udziału z winy matki?

Procedura cywilna reguluje sytuację osoby, która na skutek niewywiązywania się z orzeczeń sądowych przez byłego małżonka albo innego opiekuna dziecka poniosła szkodę. Jeżeli do kontaktu nie dojdzie wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania orzeczenia sądowego przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, sąd opiekuńczy ma obowiązek przyznać od tej osoby uprawnionemu zwrot uzasadnionych wydatków. Są to jedynie wydatki poniesione w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym koszty podróży i pobytu dziecka i osoby mu towarzyszącej oraz koszty powrotu do miejsca stałego pobytu. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Podstawa prawna

Art. 59817 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes.
Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję
Udostępnij na Facebooku
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
  Powered by ContentStream
  • ~babcia ukaranej matki
   2015-07-15 18:40
   matka ukarana pięknie wygląda w w ustawach, paragrafach, w sądach, a w życiu płacz dzieci, zniewolonych do oddawania dla ojców, poniewieranie przez nowych partnerów. Znam to wszystko z życia mego małego dziecka. Tatuś walczy jak lew w sądzie o kontakty o kary pieniężne za kóre już kupi sobie nowy telewizor. Dziecko z kontaktów wraca głodne,brudne, zasikane z opóżnieniem nieraz 2 godzinnym . W myśl ustawy kontakty z ojcem są najważniejsze. Jaki efekt z tych kontaktów będzie w pożniejszym życiu naszych dzieci to sądu, ani naszych posłów z PO i SLD ,/ bo to oni uchwalili ustawę o karanie matek/to już nie interesuje. Pozdrawiam wszystkich maluchów wychowywanych przez samotne matki.,
  • ~Iwona Mielniczuk
   2015-07-15 18:41
   Pragnę poinformować, iż w pażdzierniku2012 Sąd Rodzinny w Warszwie wydał
   postanowienie, w którym zobowiązuje pana Marka Mielniczuka do zmiany jego zachowań wobec nieletniego syna : zakaz chodzenia przed nieletnim nago, oraz
   spożywania alkocholu w czasie spotkań z dzieckiem i dostosowanie
   swojego sposobu bycia do ogólnie przyjętych norm społecznych w czasie tych
   spotkań.
  • ~iwona mielniczuk
   2015-07-15 18:40
   właśnie- tatuś przy 9 letnim synku pije wódkę i naucza dziecko że " wódka jest 50tka albo setka", chodzi nago mówiąc "patrz jakiego mam dużego", wykonuje ruchy masturbacyjne do dziewczyn przechodzących pod oknem mieszkania w którym dziecko spędza z nim weekendy, alimentów nie płaci ale ja mam być karana za utrudnianie kontaktów które zagrażają psychice dziecka. Pan jest powszechnie szanowanym marschandem-handluje obrazami, zna się z elitą
  • ~karla
   2013-06-02 17:22
   Babciu ukaranej matki!!! Twój wpis to żenada!!! Biedna matka!!! A ile jest takich suk które wmówiły naiwnym byłym chłopakom, że noszą ich dziecko i do momentu podpisania papierów w urzędzie stanu cywilnego w dupę nie weszły, a potem obcych gachów sprowadzały do mieszkania swojego partnerami by się z nimi tam ruchać. Dziecku prawdy kto jest ojcem nie powiedzą, bo po co. Najlepiej znaleść kolejnego frajera, przypiąć mu łatkę tatusia, a od tego którego wpisano w papiery ciągnąć kasę. W rezultacie trzech tatusiów: wrobiony ten z który się faktycznie zruchała i obecny partner. Można się ustawić? Można
  • ~Marek
   2013-09-05 18:00
   Z tego co się orientuję, jeśli była żona utrudnia kontakty dzieckiem, jest prawo domagać się zadośćuczynienia, informacje na ten temat znajduje się np. tutaj http://www.eporady24.pl/zadoscuczynienie_za_utrudnianie_kontaktow_z_dzieckiem,pytania,3,61,3135.html. Na pewno oprócz skontaktowania się z prawnikiem trzeba od razu zbierać dowody na to, że matka utrudnia widywanie syna, np. nagrywać rozmowy telefoniczne, zachowywać sms-y. To wszystko może przydać się w sądzie. Bo niestety jeśli nie możecie się dogadać dobrowolnie, pozostaje tylko sprawa sądowa, która będzie na pewno kosztować mnóstwo czasu i nerwów.. Jednak chyba warto się postarać dla dobra dziecka. Najważniejsze żeby nie wciągać go w spory miedzy rodzicami, według mnie czasem lepiej załatwić wszystko sądownie niż się awanturować...
  • ~Ania
   2015-04-09 11:38
   Ja sama wystąpiłam o kontakty dziecka z ojcem, ponieważ moje dziecko jest głęboko uposledzone i szanowny tatuś zerwał z nią kontakty. Na mocy ugody sądowej zobowiązał się do kontaktów z córką raz w tygodniu. Był kilka razy po czym znudziło mu się i od 6 lat nie wywiązuje się wobec owych zobowiązan. Chciałabym dowiedzieć się czy czy mogę żądać od niego grzywny za niestosowanie się do warunków ugody.
  • ~ZROZPACZONA BABCIA
   2014-11-05 15:22
   MAM 2 WNUCZKI 4 I 6 LAT,SYNOWA ZNALAZŁA SOBIE KOCHANKA Z KTÓRYM SP OTYKAŁA SIĘ W DOMU PODCZAS NIEOBECNOŚCI MĘŻA.ZŁAPANA NA ZDRADZIE WNIOSŁA POZEW ROZWODOWY OBWINIAJĄC MĘŻA O BICIE I ZNĘCANIE PSYCHICZNE.ŚWIADKAMI BYLI JEJ OJCIEC I SIOSTRA.ŚWIADKAMI MOJEGO SYNA BRAT,SIOSTRA,CIOCIA I SĄSIAD.ROZWÓD ORZECZONO Z WINY OBOJGA,PRZYZNAJĄC OJCU PRAWO DO ODWIEDZIN W OKREŚLONYCH TERMINACH.SYNOWA UTRUDNIA KONTAKTY,NIE WPUSZCZA SYNA DO DZIECI,POZWALA NA KONTAKT Z MNIEJSZĄ WNUCZKĄ ALE TEŻ NIE ZAWSZE,PONADTO NASTAWIA DZIEWCZYNKI PRZECIW OJCU I NAM DZIADKOM.NIEUSATSFAKCJONOWANA WYROKIEM ZŁOŻYŁA ODWOŁANIE.CIĄGLE MATACZY I ZMYŚLA HISTORIE NIE MAJĄCE POTWIERDZENIA W RZECZYWISTOŚCI.CZĘSTO WIARA DAWANA JEST JEJ BREDNIOM.ŻAL MI DZIECI ,SĄ MALUTKIE I NIE POWINNY BYĆ WCIĄGANE W KONFLIKT ICH RODZICÓW.NIE WIEM JAK POMÓC,CHCIAŁA ROZWODU TO GO DOSTAŁA ALE TERAZ RZĄDA PIENIĘDZY. MIMO ŻE SYN PŁACI NA DZIECI ZAŚĄDZONE ALIMENTY TO CIĄGLE JEST JEJ MAŁO.PORADŻCIE CO MOGĘ JESZCZE ZROBIĆ ABY MIEĆ KONTAKT Z WNUCZKAMI I AB MÓJ SYN MÓGŁ SIĘ SPOTYKAĆ ZE SWOIMI CÓRECZKAMI.
  AutorUwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.